Samþykktir félagsins

1.gr. Heiti, heimili og varnarþing 
Félagið heitir VERTOnet. Heimilisfang er Lyngás 1D, 210 Garðabær. Varnarþing er í Garðabæ.  

2. gr. Tilgangur félags 
Tilgangur félagsins er: 

 • Að stuðla að fjölgun kvenna innan upplýsingatækninnar hvort sem er í námi og eða starfi. 

 • Vera regnhlíf mismunandi kvennahópa innan upplýsingartækninnar. 

 • Að skapa vettvang fyrir konur til að efla tengsl sín innan upplýsingatækninnar bæði hér á landi og erlendis. 

 • Að auka hlutdeild og veita brautargengi þeim konum sem vilja láta til sín taka innan upplýsingatæknigeirans. 

 • Að bjóða upp á faglega umræðu og fræðslu með fræðslufundum og öðrum uppákomum sem taka mið af þörfum og áhugasviði félagsmanna hverju sinni.   

 

3. gr. Starfsemi 
Tilgangi sínum hyggst félagið ná með: 

 • Reglubundnum félags- og fræðslufundum. 

 • Viðburðum sem haldnir eru í samstarfi við bakhjarla félagsins. 

 • Árlegum hvatningardegi. 

 • Viðurkenningum til kvenna og fyrirtækja sem félagið telur að hafi skarað fram úr við að veita konum brautargengi innan fagsins.   

 

4. gr. Félagsaðild og félagskrá 
Félagsaðild: 

 • Er opin öllum konum sem starfa innan upplýsingatækni. 

 • Er opin öllum konum sem hafa áhuga á að efla  hlutdeild kvenna innan fagsins sem og að efla tengsl sín. 

 • Stjórn félagsins skal halda skrá yfir félagskonur. 

 

5. gr. Starfstímabil 
Starfsár og reikningsár félagsins er almanaksárið. Stjórnin skal hafa ársreikning tilbúin fyrir aðalfund. 

6. gr. Aðalfundur 
Aðalfundur er æðsta vald í málefnum félagsins.  Aðalfund skal halda eigi síðar en 1. maí ár hvert og skal boða til hans með að minnst tveggja vikna fyrirvara með sannanlegum hætti.  Aðalfundur er löglegur, sé rétt til hans boðað. Aðeins félagsmenn mega vera þátttakendur á aðalfundi Einfaldur meirihluti mættra félagsmanna ræður úrslitum mála.    

 

Dagskrá aðalfundar skal vera sem hér segir:  

 • Kosning fundarstjóra og fundarritara 

 • Skýrsla stjórnar lögð fram 

 • Reikningar lagðir fram til samþykktar 

 • Lagabreytingar 

 • Ákvörðun félagsgjalds 

 • Kosning stjórnar 

 • Önnur mál   

 

7.gr.  Stjórn félags 
Stjórn félagsins skal skipuð að hámarki sjö konum kjörnum á aðalfundi til tveggja ára í senn. Formann skal kjósa sérstaklega en aðrar stjórnarkonur skal kjósa í einu lagi og skipta þær með sér verkum.  

Formaður stjórnar getur að hámarki gegnt formennsku í félaginu í tvö kjörtímabil í senn. Stjórnarkona getur að hámarki setið samfellt í stjórn félagsins í tvö kjörtímabil í senn. 
 
Gangi stjórnarkona úr stjórn á fyrra ári kjörtímabilsins skal kjósa nýja stjórnarkonu í hennar stað á næsta aðalfundi til eins árs. 
 
Stjórnin skal setja sér starfsreglur þar sem nánar skal kveðið á um framkvæmd starfa hennar. Starfsreglur stjórnar skulu teknar fyrir á fyrsta stjórnarfundi nýrrar stjórnar og gerðar á þeim þær breytingar sem stjórnin ákveður. Stjórnarkonur skulu staðfesta þær starfsreglur sem stjórnin setur sér með undirritun sinni.   

Stjórn félagsins fer með öll málefni félagsins milli aðalfunda og gætir hagsmuna þess á grundvelli laga þessara og ákvarðana aðalfundar og félagsfunda. 


Stjórn félagsins tekur nánari ákvarðanir um starfsemi félagsins og ber ábyrgð á fjárreiðum þess. 
Stjórninni er heimilt að skuldbinda félagið fjárhagslega, enda undirriti meiri hluti stjórnarkvenna slíkar skuldbindingar.   

Stjórninni er heimilt að skipa undirnefndir sem hafa með sér afmörkuð starfsvið en bera verður ákvarðanir undirnefnda fyrir stjórn félagsins áður en tekin er endanlega ákvörðun um fyrirhuguð verkefni.  

8.gr. Stjórnarfundur 
Stjórnarfundi skal halda svo oft sem þurfa þykir og í samræmi við fundaráætlun starfsárs. Formaður stjórnar boðar til funda með hæfilegum fyrirvara og aldrei skemmri en eins sólarhrings fyrirvara. Stjórnarfundur er ályktunarfær ef meiri hluti stjórnarkvenna sækir fund. Afl atkvæða ræður úrslitum á stjórnarfundum. Nú eru atkvæði jöfn og ræður þá atkvæði formanns úrslitum 
Fundargerðir stjórnarinnar skulu bókaðar samkvæmt starfsreglum félagsins 
 
9.gr.  Tekjur 
Félagsaðild er gjaldfrjáls. 

Fjármögnun félagsins skal fara fram með bakhjarlasamningum við fyrirtæki. 

Styrkjum frá bakhjörlum skal varið í uppbyggingu á félaginu og til að standa straum að kostnaði vegna viðburða sem haldnir eru af félaginu. 

9. gr. Hagnaður 
Rekstrarafgangi/hagnaði af starfsemi félagsins skal varið til frekari uppbyggingu félagsins. 

10. gr. Breytingar á samþykktum og slit 
Samþykktum þessum verður aðeins breytt á aðalfundi enda fái breytingartillaga 2/3 hluta greiddra atkvæða. Tillögur að breytingum skulu berast stjórn ekki síðar en einni viku fyrir áætlaðan aðalfund og skal þeirra getið í fundarboði aðalfundar. 

Ákvörðun um slit félagsins skal taka á aðalfundi með einföldum meirihluta atkvæða og renna eignir þess til Rauða krossins á Íslandi. 

​ 

Lög þessi voru samþykkt á aðalfundi 28. maí 2020.